وبسایت آموزشی ققنوس

راهنمای نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود. و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

 

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت خواهد رسید. لازم به ذکر است که ثبت این نوع شرکت حدودا به مدت دو هفته می باشد.

برای کسب مشاوره رایگان برای ثبت و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با کارشناس ما به شماره ۰۹۹۰۵۲۰۰۹۳۳ مراجعه فرمایید.

مقررات انتخاب اسم شرکت مسئولیت محدود

طبق ماده ۹۵ در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. و در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد. در غیر این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

طبق ماده ۹۶ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد.

 

مقررات سرمایه و سهم الشرکه شرکاء

طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید.

سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

طبق ماده ۱۰۳ انتقال سهم الشرکه به وسیله سند رسمی انجام می‌شود.

 

هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

در هر شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا باید بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت نظارت لااقل سال یک مرتبه مجمع عمومی شرکتها را تشکیل دهد( ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

هیئت نظارت مرکب از سه نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و اعضای هیئت نظارت نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

 

وظایف هیات نظار شرکت

الف) تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و س هم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

ب) در شرکتنامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.

ج) دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق‌العاده.

د) اعضای هیئت نظارت از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود برطبق قوانینی معمولی کشوری مسئول اقدام و تقصیرات خود می باشند (ماده ۱۶۷ قانون تجارت).

حق رای در شرکت مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۰۷ قانون تجارت، هر یک از شرکا به نسبت سهامی که در شرکت دارند دارای رای خواهد بود. مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

برای کسب مشاوره رایگان برای ثبت و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با کارشناس ما به شماره ۰۹۱۸۹۴۱۴۲۸۱ مراجعه فرمایید.

روابط شرکاء در شرکت

طبق ماده ۱۰۸ قانون تجارت روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء انجام خواهد شد.

طبق ماده ۱۱۰ شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

 

انتخاب مدیران مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می گردد.

در تغییرات بعد از تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، مدیران در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده انتخاب می شوند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

۱- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جهت تعیین نام .

۲- تکمیل فرم تعیین نام .

۳- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل شرکتنامه توسط کلیه شرکا.

۴- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضا زیر شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.

۵- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

۶- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۷- دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۸- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.

۹- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.

۱۰- معرفی نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.

۱۱- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

۱۲-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها.

 

تغییرات در اساسنامه شرکت مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۱۱ قانون تجارت، هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشد باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد و طبق ماده ۱۱۲ در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

 

سرمایه احتیاطی شرکت

مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده می تواند مقرر نماید درصد یا سود قابل تقسیم به عنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی در نظر گرفته شود .

برای کسب مشاوره رایگان برای ثبت و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با کارشناس ما به شماره ۰۹۹۰۵۲۰۰۹۳۳ مراجعه فرمایید.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.

۴- در صورت تصمیم تعدادی از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

۵- در صورتی که به واسطه ضررهای وارد نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

۶- در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساس‌نامه پیش‌بینی شده باشد (مواد ۹۳ و ۱۴ قانون تجارت).

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه و از منوی سایت در قسمت ثبت شرکت مراجعه فرمایید.

 

انتخاب بازرس در با مسئولیت محدود

انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. و در صورتیکی میخاهید تعداد اعضای شرکت کمتر باشند، دیگر نیازی نیست که بازرس انتخاب کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله جامه راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه فرمایید.

سایت شرط بندی بت اسپات